Alapszabály

A Magyarországi Kerekasztal Egyesület Alapszabálya

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 2. § Az egyesület neve és székhelye1. Az egyesület neve:  Magyarországi Kerekasztal Egyesület.Az egyesület neve angol nyelven:  Round Table Hungary.Az egyesület nevének rövidítése:  RTH.2. Az egyesület muködési területe:  Magyarország.3.  Az egyesület székhelye:  1112 Budapest, Sasadi út 186.4.  Az egyesületi év június 15-étol a következo év június 14-éig tart. A pénzügyi év a naptári évvel azonos.
 3. § Az egyesület céljai1. A Magyarországi Kerekasztal Egyesület (a továbbiakban “RTH” v. “egyesület”) az összes Magyarországon muködo és késobb megalakításra kerülo Round Table klubok (“asztalok”) világnézetileg semleges, politikamentes, nonprofit csúcsszervezete, amelynek fo tevékenysége az egyes Round Table klubok muködésének összehangolása, országos jótékonysági akciók szervezése és lebonyolítása, a klubok és az egyesület nemzetközi kapcsolatainak ápolása.2. Az “átvenni, alkalmazni, jobbítani” (adopt, adapt, improve) hármas jelszavának szellemében az RTH különösen az alábbi célok elérésére törekszik:
 • -fiatalemberek közötti barátság elmélyítése találkozók és szakmai tapasztalataik kicserélése révén;
 • -annak tudatosítása, hogy az egyénnek kötelessége a közösség szolgálata;
 • -a rászorulók támogatása;
 • -magas szintu etikai értékek érvényesítése a szakmai, a közösségi és a magánéletben egyaránt;
 • -kapcsolatok létesítése és ápolása más országok Round Table szervezeteivel és tagjaival;
 • -a Round Table mozgalom erosítése és elterjesztése Magyarországon;

Az RTH elvei a következok:

 • -politikamentesség;
 • -világnézeti és vallási semlegesség;
 • -diszkriminációmentesség;
 • -valamennyi fizikai és szellemi foglalkozás fontosságának és egyenrangúságának elismerése.
 1. Az egyesület tagja a Round Table Internationalnek, és társult tagja a World Council of Service Clubsnak (WOCO).
 2. TAGSÁGI VISZONY 
 3. § Az egyesület tagjai1. Az RTH tagjai a 2. § (1) bekezdésében említett klubok. Új klubok felvételérol a közgyulés dönt. A közgyulés indoklás nélkül visszautasíthat bármely felvételi kérelmet, s e döntés ellen fellebbezésnek nincs helye.2. A felvételi kérelmet írásban kell benyújtani az RTH elnökségéhez. A kérelemnek tartalmaznia kell:
 • -az alakuló klub elnökségének nyilatkozatát arról, hogy a klub azonosul az RTH elveivel és céljaival, és elfogadja az RTH elnökségének a fennhatóságát;
 • -a tagok névsorát. Az alakuláshoz legalább 10 alapító tag szükséges, akik kizárólag 18 és 45 év közötti férfiak lehetnek;
 • -az alakuló klub elnökségének nyilatkozatát arról, hogy a tagok legalább hat hónapon keresztül kéthetenként szabályszeru találkozót tartottak, vagy összesen legalább tizenkétszer találkoztak;
 • -az RTH legalább egyik klubjának és a Round Table International legalább egyik nem magyar klubjának az ajánlását.

Amennyiben a felvételét kéro klub már bejegyzett egyesületként muködik a felvétel kérelmezésének idopontjában, úgy csatolni kell a bejegyzést tanúsító bírósági végzést és egyesületi alapszabályát. Az elnökségnek meg kell vizsgálnia, hogy a felvételét kéro klub alapszabálya megfelel-e az RTH céljainak és muködési elveinek.3. A klub taglétszáma a 30 fot, a tagok életkora pedig a 45 évet nem haladhatja meg. Indokolt esetben (alapító tagság, kiemelkedo munka elismerése) a klub legföljebb egy évvel meghosszabbíthatja a 45. életévét betöltött tag tagsági viszonyát.4. Minden klub még felvétele elott, alakulási idopontjának megfeleloen egy sorszámot kap az RTH elnökségétol. Ezt a sorszámot kell névként viselnie (pl. RTH-1, RTH-8). A megszunt vagy létre sem jött klubok sorszámát a közgyulés megüresedettnek nyilvánítja.5. Az RTH tagjai nem természetes személyek, hanem a klubok. A klubok tagjai csak klubtagságuk ideje alatt tagjai – közvetve – az RTH-nak.6. Kivételt képzenek ez alól a (kül- és belföldi) tiszteletbeli tagok, akiknek nem kell valamely  RTH-klubhoz tartozniok.a) A tiszteletbeli tagság életfogytig szól, de a Round Table mozgalom elveinek és elvárásainak durva megsértése esetén vissszavonható.b) Tiszteletbeli tagságra az elnökség bármely tagja, illetve a klubok bármelyikének elnöksége javaslatot tehet. A tiszteleti tagi cím odaítélésérol az elnökség dönt.c) Tiszteletbeli tag cím csak olyan személynek adományozható, aki az adományozás idopontjában tagja vagy azt megelozoen tagja volt valamelyik magyar vagy külföldi Round Table klubnak.

 1. § Az RTH tagszervezeteinek jogai és kötelességei
 2. Az RTH tagegyesületeinek joga
 • -az RTH közgyulésén szavazati joggal részt venni;
 • -az RTH bármely testületének, bizottságának alapításában közremuködni;
 • -az RTH tevékenységében aktívan közremuködni.
 1. A tagegyesületek kötelessége
 • -az RTH és valamennyi tagegyesületének érdekeit és jó hírét védeni;
 • -az RTH közgyulésének, illetve elnökségének a határozatait megtartani;
 • -havonta legalább két találkozót tartani;
 • -az egyesület alapszabályának esetleges módosításáról az RTH elnökségét írásban értesíteni.
 1. § A tagsági viszony megszunése1. A tagegyesület tagsági viszonya megszunik:
 • -kilépéssel;
 • -kizárással;
 • -az RTH vagy a tagegyesület feloszlatásával.
 1. a) A kilépést az RTH elnökéhez írott ajánlott levélben kell bejelenteni. A tagsági viszony a folyó egyesületi év végén szunik meg, s az addig esedékes kötelezettségeket a kilépo egyesületnek teljesítenie kell.b) Kizárás esetén a tagegyesület jogai a kizárás napján szunnek meg.c) A kilépett vagy kizárt egyesület nem jogosult többé a Round Table név használatára.d) Akár kilépéssel, akár kizárással szunt meg az egyesület RTH tagsági viszonya, sem a tagegyesület, sem annak tagjai nem támaszthatnak semminemu követelést az RTH-val, annak tisztségviseloivel vagy más tagegyesületekkel szemben.3. a) A kizárásról az RTH közgyulése dönt. E döntéssel szemben nem lehet fellebbezni.b) A kizárt tagegyesület elnöke köteles az egyesület RTH-tól kapott alapító okiratát és az elnöki láncot haladéktalanul visszaszolgáltatni az RTH elnökének.
 2. § Az RTH gazdálkodása1. Az RTH bevételei
 • -a tagegyesületek tagdíjbefizetéseibol és
 • -adományokból származnak.
 1. Az RTH tagsági díját a közgyulés határozza meg, a következo egyesületi évre vonatkozóan.3. Az RTH gazdálkodása külön pénzügyi szabályzat eloírásainak megfeleloen történik. A pénzügyi szabályzatot az RTH közgyulése fogadja el és módosítja, egyszeru szótöbbségi határozatokkal.

III. AZ RTH SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 1. § Az RTH szervei:
 • -a közgyulés;
 • -az elnökség;
 • -a számvizsgálók;
 1. § A közgyulés
 2. Az RTH legfobb szerve a közgyulés, mely a tagegyesületek tagjainak összességébol áll.2. A közgyulés lehet rendes és rendkívüli.a) Rendes közgyulést minden évben egyszer, május 1. és június 15. között kell tartani. A közgyulés idopontját legalább három hónappal elobb minden tagegyesülettel közölni kell. A közgyulést az RTH elnöksége hívja össze, legalább hat héttel annak idopontja elott. A meghívót a tagegyesületek elnökeinek kell címezni.b) A tagegyesületek elnökei a közgyulés idopontja elott együttesen véleményezik a hivatalban lévo alelnök tevékenységét, és javaslatot tesznek az új alelnök és a vezetoség tagjainak személyére.c) Rendkívüli közgyulést akkor kell tartani, ha azt az elnök vagy az elnökség szükségesnek tartja, vagy a tagegyesületek legalább egyharmada – a napirend megjelölésével – igényli. A rendkívüli közgyulés helyérol és idopontjáról legalább négy héttel korábban értesíteni kell a tagegyesületek elnökeit.3. A közgyulésen mindenki csak a saját nevében adhat le szavazatot. A közgyulés akkor határozat-képes, ha a tagegyesületek legalább 3/4-e hivatalosan képviselteti magát, és a tagegyesületek összesített taglétszámának legalább fele plusz egy fo jelen van. Ha a szabályszeruen összehívott közgyulés nem határozatképes, az ugyanazzal a napirenddel 30 perc múlva összehívott közgyulés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.4. A közgyulés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 • -az alapszabály és a pénzügyi szabályzat elfogadása és módosítása;
 • -az elnökség éves beszámolójának az elfogadása;
 • -az egyesületi év költségvetésének elfogadása;
 • -az elnökség határozatai elleni fellebbezések elbírálása;
 • -a tagdíj meghatározása;
 • -a következo rendes közgyulés helyének és idopontjának meghatározása;
 • -döntés új tagegyesületek felvételérol;
 • -az RTH-tagságra méltatlanná vált egyesületek kizárása.
 1. A közgyulés a határozatait egyszeru szótöbbséggel hozza. Az alapszabály elfogadásához és módosításához viszont a jelenlevok legalább kétharmadának az egyetértése szükséges. A közgyulésen az elnök általában nem szavaz, szavazategyenloség esetén viszont az elnök szavazata dönt.6. A közgyulésen a szavazás mindig nyílt, kivéve a személyi ügyeket, amelyekben mindig titkos szavazással kell dönteni.7. A közgyulést a mindenkori elnök, akadályoztatása esetén az alelnök vezeti. A közgyulésrol jegyzokönyvet kell vezetni, amely mind a megjelentek számát és a határozatképességet, mind a szavazások eredményét és minden olyan adatot tartalmaz, amelyek a határozatok érvényességének felülvizsgálatához szükségesek.
 2. § Az RTH elnöksége
 3. Az elnökség az évi rendes közgyulésen egy évre választott vezeto testület, mely az alapszabály és a közgyulés határozatainak megfeleloen irányítja az RTH munkáját. Dönt minden olyan ügyben, amelyet az alapszabály nem utal a közgyulés kizárólagos hatáskörébe.2. Az elnökség hatáskörébe különösen a következo ügyek tartoznak:
 • -a közgyulés összehívása;
 • -a közgyulés elé terjesztendo beszámoló és indítványok elkészítése;
 • -új tagegyesületek felvétele, illetve sorszámuk meghatározása;
 • -az RTH-tagságra méltatlanná vált tagegyesületek kizárása;
 • -a nem muködo tagegyesületek törlése;
 • -különleges ügyekben bizottság kiküldése.
 • -különleges ügyekben bizottság kiküldése.
 1. Az elnökség tagjai a következo tisztségviselok:
 • -az elnök;
 • -az alelnök;
 • -a titkár;
 • -a kincstárnok;
 • -a nemzetközi kapcsolatok felelose (I.R.O.);
 • -a webmester.

Az elnökség valamennyi ülésére meg kell hívni

 • -az elozo évi elnököt, valamint
 • -valamennyi tagegyesület elnökét,
 • akik tanácskozási joggal vehetnek részt az üléseken.
 1. Valamennyi tisztség csak egy évig töltheto be ugyanazon személy által; újraválasztás nem lehetséges. Egy személy folyamatosan legfeljebb három évig lehet – különbözo tisztségeket betöltve – az elnökség tagja.5. Aki pályázni kíván az egyesületi tisztségek bármelyikére, annak legkésobb az éves közgyulést megelozo 60. napig kell pályázati jelentkezését írásban – a tisztség megjelölésével- az elnökséghez eljuttatni. Az elnökség a pályázat megérkezését köteles a jelöltnek visszaigazolni.6. A tisztségviselok a megválasztásukat követo napon lépnek hivatalba, és a következo közgyulés napjának végéig töltik be funkciójukat.7. Valamely elnökségi tag kiválása esetén az elnökség a megüresedett helyet kooptálással tölti be. A kieso elnök helyét csak a megválasztott alelnök foglalhatja el.8. Az elnökség üléseit az elnök vagy – annak akadályoztatása esetén – az alelnök hívja össze. Legalább két másik elnökségi tag kívánságára az elnök köteles 8 napon belül összehívni az elnökséget.9. Az elnökség akkor határozatképes, ha legalább 3 tagja jelen van.10. Az elnökség a határozatait nyílt szavazással, egyszeru szótöbbséggel hozza. Szavazategyenloség esetén az elnök szavazata dönt.11.  Az ülés helyszínét az elnök határozza meg.12. Az elnökség üléseirol jegyzokönyvet kell készíteni, amely a határozatokat is tartalmazza. Ezt a jegyzokönyvet az elnök és az alelnök hitelesíti, s a következo ülés elején föl kell olvasni.13. Halasztást nem turo ügyekben az elnök egyedül, saját felelosségére dönt. Errol utólag köteles tájékoztatni az elnökséget.14. Az elnökség tagjai e munkájukért nem részesülnek díjazásban. Költségeiket az RTH a költségvetésben meghatározott mértékben téríti.
 2. § A számvizsgálók

A közgyulés egyéves idotartamra két számvizsgálót választ, akik a következo közgyulésen jelentést tesznek az RTH gazdálkodásáról.

 1. § Az RTH képviselete Magyarországon

Az egyesületet elsosorban az elnök képviseli, aki minden ügyben egyedül járhat el, és egyedül ír alá. Akadályoztatása esetén a képviselet joga az elnökség más tagjaira hárul.

 1. § Az RTH képviselete külföldön
 2. A nemzetközi kapcsolatokban az elnököt a nemzetközi kapcsolatok felelose (I.R.O.) helyettesíti.2. Az RTH-t a WOCO éves konferenciáján és a Round Table International regionális konferenciáján lehetoség szerint két, de legalább egy személy képviseli. Egyikük az elnök (akadályoztatása esetén az alelnök), a másikat az elnök jelöli ki. Ez utóbbi résztvevo lehetoség szerint a nemzetközi kapcsolatok felelose.3. A Round Table International tagszervezeteinek I.R.O. konferenciájára a nemzetközi kapcsolatok felelosét kell kiküldeni. Akadályoztatása esetén az elnök dönt a helyettesítésrol.
 3. VEGYES RENDELKEZÉSEK
 4. § Az RTH megszunése
 5. Az RTH megszunik, ha
 • -a közgyulés kétharmados többséggel dönt a feloszlatásáról;
 • -jogszabálysértés miatt a bíróság feloszlatja.
 1. Önkéntes feloszlatás esetén az RTH vagyona csak jótékony célja fordítható.
 2. § HatálybalépésEzt az egységes szerkezetbe szedett alapszabályt az RTH közgyulése 2003. június 14-én fogadta el, és az elfogadástól hatályos.